SPRAWOZDANIE 2020

SPRAWOZDANIE 2020

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIALALNOŚCI 

STOWARZYSZENIA PRZYTUL SIERŚCIUCHA W ROKU 2020


1. Stowarzyszenie Przytul Sierściucha


Stowarzyszenie Przytul Sierściucha 

Siedziba: ul.Asnyka 20a  32-400 Myślenice

KRS 0000490774

NIP 6812056979

REGON 123024637


www.przytulsiersciucha.pl

Fb https://www.facebook.com/przytulsiersciucha


Zarząd Stowarzyszenia

Dominika Bałuk-Cienkosz   Prezes Zarządu

Ewa Zabieglińska  Członek Zarządu 

Adrianna Makuch-Zawidniak


Komisja Rewizyjna 

Dagmara Kulig   

Wioletta Wyroba

Piotr Godula


2.Cele statutowe Stowarzyszenia Przytul Sierściucha



1. Stowarzyszenie zostało powołane w celach:

– wspierania wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt

– niesienia pomocy porzuconym, bezdomnym i krzywdzonym zwierzętom

– poprawy warunków bytowania zwierząt

– udzielania pomocy placówkom i osobom fizycznym niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym

– działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt

– ochrony środowiska i ochrony zwierząt

– działań w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania 

– promocja i organizacja wolontariatu


.

3. Stowarzyszenie Przytul Sierściucha realizuje swoje cele poprzez :


– ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych i niechcianych poprzez wdrażanie, propagowanie i promocja programu antykoncepcji, sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt oraz przeciwdziałanie w niekoncesjonowanym rozmnażaniu zwierząt niegospodarczych /nieprodukcyjnych/

– diagnostykę, leczenie, rehabilitację zwierząt skrzywdzonych, porzuconych, bezdomnych, przekazanych Stowarzyszeniu poprzez zrzeczenie się

– prowadzenie działalności adopcyjnej

– tworzenie i popularyzacja ,,domów tymczasowych” dla zwierząt

– zakładanie i prowadzenie przytulisk dla zwierząt

– pomoc społecznym opiekunom zwierząt wolno żyjących

– działalność edukacyjną, informacyjną, propagandową w zakresie opieki nad zwierzętami domowymi i wolno żyjącymi, na drodze imprez publicznych, wydawania i rozprowadzania broszur, ulotek, etc. oraz za pośrednictwem internetu

– działanie na rzecz kształtowania ekosystemu miejskiego w sposób przyjazny dla wolno żyjących zwierząt

– współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w przedmiotowym zakresie, a także współpraca z policją i strażą miejską

– zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Stowarzyszenia, pozyskiwanie dotacji, darowizn, organizacje zbiórek publicznych

– propagowanie rejestracji zwierząt w systemie SAFE ANIMAL

-inne działanie zmierzające do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia

3. Żadne przejawy działalności Stowarzyszenia nie powinny być interpretowane jako zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków

4.Działalność statutowa Stowarzyszenia jest działalnością pożytku publicznego i jest prowadzona jako działalność nieodpłatna 


4. Rok 2020 w Stowarzyszeniu Przytul Sierściucha


W roku 2020 Stowarzyszenie Przytul Sierściucha zaczeło prowadzić swoją działalność na terenie powiatu myślenickiego .

Działalnośc Stowarzyszenia skupiła się na :

– przygotowaniu miejsc do przetrzymywania tymczasowego psów i kotów

– pozyskiwanie środków na pomoc bezdomnym zwierzakom

– pozyskanie wolontariuszy

– nieustanna edukacja społeczeństwa poprzez m.in. aktywność w internecie, udział w pogadankach w placówkach oświatowych, propagowanie adopcji bezdomnych zwierząt

– organizowanie akcji mających pomóc w adopcji bezdomnych zwierząt


W roku 2020 wstąpiło do Stowarzyszenia 15 nowych osób, nikt nie zrezygnował


W roku 2020 Stowarzyszenie Przytul Sierściucha było organizatorem lub współorganizatorem spotkań edukacyjnych w szkołach i przedszkolach.Jednym z najważniejszych zadań Stowarzyszenia jest edukacja społeczna w zakresi odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami. Kolejnym zagadnieniem ,którym zajmuje się Stowarzyszenie jest walka z bezdomnością psów i kotów w Polsce.Zachecamy ludzi do kastrowania i nie rozmnażania. Prowadzimy również akcje chipowania . 


Stowarzyszenie Przytul Sierściucha było organizatorem lub współorganizatorem takich akcji jak :

– Dzień Kundelka

– Kiermasz Wielkanocny

-Kiermasz Bożonarodzeniowy

– Lato na Zarabiu ,,Zachipuj swojego psa.

– Wianki połączone z akcją chipowania


W 2020 roku pod opieką Stowarzyszenia było 67 psów i 123 koty. Wróciło do swoich właścicieli 34 psy , 1 umarł a 32 znalazły dom. Do nowych domów trafiło 109 kotów a 14 umarło.


5.Informacje finansowe Stowarzyszenia Przytul Sierściucha


Stowarzyszenie w celu realizacji zadań finansowych cały czas pozyskuje fundusze oraz dobra materialn, które umozliwiają tą działalność. Stowarzyszenie utrzymuje się z darowizn pienięznychjak również darów rzeczowych, które przekazywane są bezpośrednio dla zwierzaków/ karmy,leki,akcesorau/ Stowarzyszenie nie ponosi kosztów prowadzenia biura oraz kosztów utrzymania lokalu. Wszyscy członkowie stowarzyszenia wykonunują swoją prace w formie wolontariatu. 


W roku 2020 na konto Stowarzyszenia wpłyneło 43058,00zł . 

Wydano w roku 2020 : 

-karma 14215,84zł

-weterynarz 14544,02

-paliwo 1615,08

– inne: materiały budowlane , utrzymacie samochodu, ubezpieczenia itp. 11112,52 zł

-stan konta na 31-12-2020 to kwota 786,75


6. Plany Stowarzyszenia Przytul Sierściucha

Plany Stowarzyszenia Przytul Sierściucha związane są bezposrednio z zadaniami statutowymi , a zwłaszcza zwiekszenie sterylizacji bezdomnych kotów oraz rozszerzenie współpracy na inne gminy powiatu.