POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Regulamin Stowarzyszenia Przytul Sierściucha:


Słowniczek:


 Stowarzyszenie – Stowarzyszenie Przytul Sierściucha z siedzibą w Myślenicach przy ulicy Asnyka 20a 32/400 Myślenice, 

wpisana do rejestru nr KRS 0000490774, NIP 6812056979, REGON 123024637.
 Strona internetowa Stowarzyszenia – strona internetowa udostępniona jest pod adresem www.przytulsiersciucha.pl
 Podopieczny – pies lub kot, który jest pod opieką Stowarzyszenia Przytul Sierściucha.
 Darczyńca – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której Ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonała wpłaty darowizny na rzecz Podopiecznego.
 Użytkownik – osoba korzystająca ze Strony internetowej Stowarzyszenia Przytul Sierściucha.


§ 1 Postanowienia ogólne:


1. W ramach swojej działalności statutowej Stowarzyszenie Przytul Sierściucha zajmuje się pomocą zwierzętom.

2. Środki pieniężne wpłacane przez Darczyńców na rzecz Podopiecznych wydawane są tylko na cele Statutowe.
3. Stowarzyszenie zapewnia Darczyńcom pełną dyskrecję w zakresie przekazywanych środków.


§ 2 Dane osobowe:


1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Przytul Sierściucha.

2. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania przez Stowarzyszenie Przytul Sierściucha danych osobowych Użytkowników dostępne są w odrębnym dokumencie – Polityka Prywatności – dostępnym pod adresem: https://przytulsiersciucha.pl/polityka-prywatnosci/


§ 3 Postanowienia końcowe: 


1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2023 r.