STATUT STOWARZYSZENIA PRZYTUL SIERŚCIUCHA

Rozdział I

Postanowienia ogólne

&1.

Stowarzyszenie nosi nazwę : Przytul Sierściucha, zwane w dalszej części Statutu ,,Stowarzyszeniem”.

&2.

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych.

&3.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

&4.

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

&5.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a jego siedziba jest miasto Myślenice w województwie małopolskim.

&6.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może z nim współpracować.

&7.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków oraz do prowadzenia swych prac Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

&8.

Stowarzyszenie może używać odznak oraz pieczęci zgodnie obowiązującymi przepisami.

Rozdział II

Cele i zasady działania Stowarzyszenia

&1.

1. Stowarzyszenie zostało powołane w celach:

– wspierania wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt

– niesienia pomocy porzuconym, bezdomnym i krzywdzonym zwierzętom

– poprawy warunków bytowania zwierząt

– udzielania pomocy placówkom i osobom fizycznym niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym

– działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt

– ochrony środowiska i ochrony zwierząt

– działań w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania

– promocja i organizacja wolontariatu

&2.

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

– ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych i niechcianych poprzez wdrażanie, propagowanie i promocja programu antykoncepcji, sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt oraz przeciwdziałanie w niekoncesjonowanym rozmnażaniu zwierząt niegospodarczych /nieprodukcyjnych/

– diagnostykę, leczenie, rehabilitację zwierząt skrzywdzonych, porzuconych, bezdomnych, przekazanych Stowarzyszeniu poprzez zrzeczenie się

– prowadzenie działalności adopcyjnej

– tworzenie i popularyzacja ,,domów tymczasowych” dla zwierząt

– zakładanie i prowadzenie przytulisk dla zwierząt

– pomoc społecznym opiekunom zwierząt wolno żyjących

– działalność edukacyjną, informacyjną, propagandową w zakresie opieki nad zwierzętami domowymi i wolno żyjącymi, na drodze imprez publicznych, wydawania i rozprowadzania broszur, ulotek, etc. oraz za pośrednictwem internetu

– działanie na rzecz kształtowania ekosystemu miejskiego w sposób przyjazny dla wolno żyjących zwierząt

– współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w przedmiotowym zakresie, a także współpraca z policją i strażą miejską

– zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Stowarzyszenia, pozyskiwanie dotacji, darowizn, organizacje zbiórek publicznych

– propagowanie rejestracji zwierząt w systemie SAFE ANIMAL

– inne działanie zmierzające do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia

3. Żadne przejawy działalności Stowarzyszenia nie powinny być interpretowane jako zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków.

4. Działalność statutowa Stowarzyszenia jest działalnością pożytku publicznego i jest prowadzona jako działalność nieodpłatna.

Rozdział III

Członkowie- prawa i obowiązki

&1

Członkami Stowarzyszenia stają się wszyscy uczestnicy zebrania założycielskiego.
Członkami Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do.  czynności  prawnych i nie  pozbawiona praw publicznych.
Członkiem Stowarzyszenia staje się osoba, która złożyła pisemną deklarację i zostanie przyjęta uchwała Zarządu.
Dowodem formalnym członkostwa jest legitymacja członkowska podpisana przez prezesa i sekretarza Zarządu.
&2

1. Członek Stowarzyszenia ma prawo

– Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia.

– Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu.

– Wpływać na kierunki działalności Stowarzyszenia poprzez zgłoszenie wniosków i postulatów.

– Uczestniczyć we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia, a w szczególności: poprowadzić kontrolę przed i po adopcyjną osób chętnych na adopcję zwierzęcia, wydawać do adopcji bezdomne zwierzęta, a także uczestniczyć w interwencjach z art. 7 Ustawy o ochronie zwierząt.

– Korzystać z urządzeń i pomocy organizacyjnej Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach.

Zgodnych z jego celami statutowymi.

&3

Każdy członek stowarzyszenia ma obowiązek ;
– Brać udział w działalności Stowarzyszenia i realizacje jego statutowych celów

– Przestrzegać statutu i uchwał Stowarzyszenia

– Regularnie opłacać składki członkowskie

&4

Utrata członkostwa następuje na skutek:
– Pisemnej dobrowolnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu

– Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia

– Skreślania z listy członków uchwałą Zarządu z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres 2 lat, po uprzednim pisemnym upomnieniu

– śmierć członka

&5

Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

&1

Organami Stowarzyszenia są;
– Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

– Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej Zarządem

– Komisja Rewizyjna

&2

– Wybory do organów Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu jawnym, zwykła większością głosów, obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków.

– Na podstawie uchwały Walnego Zebrania wybory mogą się odbyć w głosowaniu tajnym. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

– W przypadku braku quorum, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, tego samego dnia 30 minut później po terminie pierwszym. Wówczas wybory odbywają się bez względu na ilość obecnych członków.

&3

W przypadku zmniejszania się liczby pochodzących z wyboru członków organów w trakcie kadencji, organom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekracza 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie , Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających

&4

Kadencja wszystkich organów Stowarzyszenia trwa 4 lata

&5

Walne zebranie członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
W Walnym Zebraniu biorą udział wszyscy członkowie Stowarzyszenia z głosem stanowiącym
&6

– Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia o zwołaniu Walnego Zebrania, jego termin i miejsce obrad poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Stowarzyszenia, korespondencję e-mail lub za pomocą listów poleconych, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania

– Walne Zebranie Członków może odbyć się również bez formalnego zwołania, gdy na zebraniu obecni są wszyscy Członkowie Stowarzyszenia, i nikt z obecnych nie zgłasza sprzeciwu co do odbycia Zebrania i postawienia poszczególnych spraw w porządku obrad

&7

Walnym zebraniem kieruje przewodniczący Walnego Zebrania wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów członków Stowarzyszenia obecnych podczas zebrania.
Walne Zebranie członków obraduje wg uchwalonego przez siebie porządku obrad.
W przypadku różnego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.
&8

Walne Zebranie Członków może być:

Zwyczajne
Nadzwyczajne
&9

Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd co 2 lata jako sprawozdawcze i co 4 lata jako sprawozdawczo-wyborcze

&10

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd;
– Z własnej inicjatywy

– Na żądanie komisji rewizyjnej

– Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia

2. Wniosek lub żądanie powinny określać sprawy, dla których zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zebranie

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować w szczególności nad sprawami, dla których zostało zwołane

&11

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy;

– ustalenie kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia

– podejmowanie uchwał dotyczących działalności Stowarzyszenia w sprawach nieregulowanych Statutem

– powołanie i odwoływanie prezesa i pozostałych członków Zarządu o raz Komisji Rewizyjnej

– decydowanie w sprawach udzielenia absolutorium Zarządowi

– rozpatrywanie odwołań do uchwał Zarządu

– rozpatrywanie sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej

– rozstrzyganie spraw spornych pomiędzy członkami , powstałych w związku z działalnością

– uchwalenie statutu i jego zmiany

– podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku

&12

1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością a głosów, w głosowaniu jawnym, w pierwszym terminie w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia

2. W przypadku braku quorum, w drugim terminie, tego samego dnia 30 minut później po terminie pierwszym , uchwały zapadają bez względu na ilość obecnych członków, o ile postanowienie Statutu nie stanowi inaczej.

&13

Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia

&14

1. Zarząd składa się z 3 osób

2. Podział funkcji pomiędzy członkami Zarządu uchwala Walne Zebranie łącznie z głosowaniem na członków Zarządu

3. Członkami Zarządu mogą być jedynie osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

&15

Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na rok

&16

Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa

&17

Do kompetencji Zarządu należy :

1. Kierowanie całokształtem bieżącej działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi oraz realizacja uchwał Walnego Zebrania

2. Podejmowanie uchwał dotyczących działalności Stowarzyszenia w sprawach nieregulowanych Statutem i uchwałami Walnego Zebrania, a w szczególności uchwały zatwierdzającej coroczne sprawozdanie finansowe i o podziale zysku lub pokryciu straty

3. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia

4. Ustalenie wysokości składki członkowskiej i wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia

5. Zwoływanie Walnego Zebrania

6. Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania, wykluczania i skreślania z listy członków

7. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu – do do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych, upoważniony jest każdy dwóch członków Zarządu działających jednocześnie.

&18

Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności wszystkich członków Zarządu

W sytuacji równego rozłożenia głosów głosuje głos prezesa

&19

Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego kierownika. Kierownik kieruje pracami Biura

&20

Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli i nadzoru nad jego działalnością, odrębnym od Zarządu i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru

&21

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. Przewodniczący Komisji wybierany jest przez Walne Zebranie łącznie z głosowaniem na członków Komisji Rewizyjnej

&22

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

1. Nie mogą być członkiem Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej

2. Nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

3. Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni: decyzje w tym zakresie podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w drodze uchwały

&23

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. Kontrolowanie, co najmniej raz na 2 lata, całokształtu działalności Stowarzyszenia, pod względem zgodności z przepisami prawa, Statutem i uchwałami Walnego Zebrania, sporządzenie ocen podawanie ich do wiadomości członków

2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądania wyjaśnień

3. Przedstawianie Walnemu Zebraniu oceny działalności Zarządu oraz stawianie wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu

4. Prawo zwołania Walnego Zebrania w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalanym Statutem oraz prawo żądania zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków

5. Prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu

6. Prawo delegowania swoich członków do uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym

7. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu

&24

Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności wszystkich członków Komisji

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa

&1

Majątek Stowarzyszenia tworzą nieruchomości, ruchomości i fundusze

&2

Na fundusze Stowarzyszenia składa się:

1. wpływ ze składek członkowskich

2. dotacje, subwencje, środki z funduszy publicznych, granty, darowizny, zapisy i spadki

3. wpływy z ofiarności publicznej, zbiórek i kwest

4. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia

5. odsetki z instrumentów finansowych posiadanych przez Stowarzyszeniem

&3

Majątek Stowarzyszenia jest w całości przeznaczony do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być dzielony pomiędzy członków

&4

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami

&5

Decyzja w sprawie nabywania, zbywania i obciążenia majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarządem

&6

Stowarzyszeniu zabrania się:

Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanej dalej : „osobami bliskimi”.
Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności , jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
Wykorzystanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że wykorzystanie wynika bezpośrednio z celu statutowego.
Zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub cenach wyższych niż rynkowe.
&7

Nadwyżkę przychodów nad kosztami Stowarzyszenia przeznacza na działalność, o której mowa w Rozdziale II niniejszego Statutu.

Rozdział VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

&1

Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

&2

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia liwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

&3

W sprawach nieuregulowanych w statucie, dotyczących rozwiązania lub likwidacji, mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa o stowarzyszeniach.