POLITYKA PRYWATNOŚCI i REGULAMIN

Państwa prywatność i bezpieczeństwo są jednymi z naszych priorytetów. Jest dla nas ważne, by mieli Państwo poczucie odwiedzając naszą stronę www.przytulsiersciucha.pl lub kontaktując się ze Stowarzyszeniem, że mogą na nas polegać, wiedząc, iż zachowujemy najwyższą staranność naszych działań, gwarantując by dane i informacje były przetwarzane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, dla których zostały nam udzielone oraz chronione przed nadużyciami.

Niniejsza Polityka Prywatności to zbiór zasad, których celem jest poinformowanie o wszystkich aspektach procesu dotyczącego pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania Państwa danych osobowych w naszym Stowarzyszeniu.

Kim jesteśmy  Stowarzyszenie Przytul Sierściucha  jako Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej oraz poczty elektronicznej jest Stowarzyszenie Przytul Sierściucha  z siedzibą w Myślenicach  przy ul. Asnyka 20a (kod pocztowy 32-400), wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000490774 posiadające NIP: 6812056979(dalej: „Administrator” lub „Stowarzyszenie”).

Zakres informacji gromadzonych i wykorzystywanych przez Administratora

1. Użytkownicy strony internetowej Stowarzyszenia www.przytulsiersciucha.pl (Użytkownik) pozostają anonimowi do chwili, kiedy sami nie zdecydują inaczej, np. poprzez kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego lub innych form kontaktu wskazanych na stronie.

2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników następuje zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. Użytkownicy podają swoje dane osobowe dobrowolnie.

4. Administrator informuje, że korzystanie z niektórych funkcjonalności Strony Internetowej może wiązać się z koniecznością przekazania przez Użytkownika właściwych danych osobowych, np. numeru telefonu bądź adresu mailowego w przypadku kierowania bezpośrednich pytań.

      Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Stowarzyszenie jedynie do realizacji celu, dla którego je zgromadziliśmy, i tak:

1. Jeśli kontaktują  się  Państwo ze Stowarzyszeniem za pośrednictwem formularza na stronie internetowej bądź mailowo lub telefonicznie – w takim przypadku przetwarzamy Państwa dane w celu realizacji zapytania oraz udzielenia odpowiedzi – co do zasady w oparciu o udzieloną  przez Państwa zgodę, jeśli sam kontakt i treść  Państwa informacji dostatecznie będzie wskazywać  przyzwolenie na przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

2. Jeśli zapisują się Państwo do naszej usługi newsletter lub serwisu informującego o organizowanych przez nas projektach (np. adopcji zwierzaków) – przetwarzamy Państwa dane, aby bieżąco informować Państwa o naszych działaniach, oferować udział, na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

3. Jeśli wyrazili Państwo zgodę  na utrwalenie przez Stowarzyszenie Państwa wizerunku (np. w trakcie organizowanych przez nas projektów) przetwarzamy Państwa dane w celu promocji działań  Stowarzyszenia Przytul Sierściucha – w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

4. Jeśli dokonujecie Państwo darowizny na rzecz Stowarzyszenia, jednorazowo bądź  cyklicznie, de facto zawieramy z Państwem umowę  darowizny, wówczas przetwarzamy Państwa dane w zakresie niezbędnym do jej wykonania, a także w związku z koniecznością spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. ustawy o rachunkowości) ‐ (art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO).

Okres przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy wyłącznie do czasu istnienia podstawy dla takiego przetwarzania, co oznacza, że:

1. w przypadku udzielonej przez Państwa zgody przetwarzanie trwa do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych podjętych przez Państwa działań ograniczających tę zgodę;

2. w przypadku niezbędności danych do zawarcia i/lub wykonania umowy, przetwarzamy Państwa dane przez czas jej realizacji oraz, w niezbędnym zakresie, do chwili upływu przedawnienia roszczeń  wynikających z tej umowy (3 lata lub 6 lat);

3. w celach podatkowych i rachunkowych przetwarzanie danych trwa przez czas oraz w zakresie wymaganymi obowiązującymi przepisami – najczęściej przez okres 5 lat od zakończenia roku obrachunkowego, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące obowiązek Stowarzyszenia (np. otrzymanie darowizny).

4. w przypadku, gdy podstawą  przetwarzania danych jest uzasadniony interes Stowarzyszenia, przetwarzanie trwa do czasu zgłoszenia przez Państwa skutecznego sprzeciwu;

Uprawnienia i warunki przetwarzanie danych osobowych w Stowarzyszeniu

1. Stowarzyszenie dba o bezpieczeństwo Państwa danych, podejmując kroki uniemożliwiające dostęp do tych danych osobom nieupoważnionym.

2. W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania – co możecie wykonać  poprzez kontakt ze Stowarzyszeniem, a dalej również  macie Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak też  prawo do przenoszenia danych, w zakresie w jakim skorzystanie z tych praw nie narusza obowiązków prawnych spoczywających na Stowarzyszeniu.

W celu skorzystania z powyższych uprawnień powinni Państwo skontaktować się z nami:

a. listownie na adres Administratora: ul. Asnyka 20a  32-400 Myślenice;

b. przez e‐mail: przytulsiersciucha@gmail.com.pl.

Państwa wniosek powinien w miarę  możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy  żądanie, tj. w szczególność  adresata wniosku i z którego uprawnienia z opisanych powyżej chcieliby Państwo skorzystać. Jeżeli Stowarzyszenie nie będzie w stanie ustalić treści  żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o otrzymane zgłoszenie, jeśli będzie to możliwe zwróci się do Państwa o dodatkowe informacje. Odpowiedź  na Państwa zgłoszenie zostanie udzielona niezwłocznie, nie później niż  w terminie miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, poinformujemy Państwa o przyczynach takiego przedłużenia. Odpowiedzi udzielimy w formie pisemnej, chyba  że wniosek złożony zostanie drogą mailową  bądź  poprosicie nas Państwa o przekazanie odpowiedzi w formie elektronicznej, wówczas wiadomość prześlemy na wskazany przez Państwa adres mailowy.

3. Macie Państwo także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00‐193 Warszawa), gdy uznacie, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

4. Zapewniamy,  że Państwa dane nie podlegają  profilowaniu, jak też  nie służą  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, nie przesyłamy ich do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.

5. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Stowarzyszenie, a ich odbiorcami mogą być podmioty będące jego podwykonawcami w zakresie usług teleinformatycznych, usług internetowych, usług księgowych i prawnych.

W ramach współpracy, odbiorcą Państwa danych z mogą być także operatorzy systemów płatności online, gdy za pośrednictwem strony internetowej zdecydują  się  Państwo na przekazanie wsparcie w formie darowizny. W pozostałych przypadkach udostępnienie Państwa danych osobowych nastąpić  może wyłącznie w razie, gdy taki obowiązek na Stowarzyszeniu wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Dane zbierane automatycznie (cookies)

1. Korzystanie ze strony internetowej Stowarzyszenia może powodować  automatycznie zbieranie danych dotyczących osób odwiedzających naszą stronę, takie jak: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą  być  zbierane przez systemy tj. Google Analytics oraz wykorzystywane przez pliki cookies („ciasteczka”).

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią  dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są  w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony internetowej Stowarzyszenia i przeznaczone są do korzystania z niej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Stowarzyszenia do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze zakładek strony; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić  stronę  internetową, dostosowaną  do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają  zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają  ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

4. W ramach Strony internetowej Stowarzyszenia stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

a) sesyjne (session cookies);

b) stałe (persistent cookies);

Cookies sesyjne są  plikami tymczasowymi, które przechowywane są  w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są  w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5. W ramach Strony internetowej Stowarzyszenia stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;

c) wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony Stowarzyszenia;

d) funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień  i personalizację  interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź  informować  o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7. Informujemy,  że ograniczenia stosowania plików cookies mogą  wpłynąć  na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie internetowej Stowarzyszenia.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Strony internetowej reklamodawców oraz partnerów.

9. Więcej informacji na temat plików cookies znajdą  Państwo w sieci, np. pod adresem: http://wszystkoociasteczkach.pl należącym do IAB Polska lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Wewnętrzne regulacje

1. W trosce o bezpieczeństwo danych przetwarzanych za pośrednictwem strony internetowej www.przytulsiersciucha.pl oraz zgodnie z założeniami RODO opracowaliśmy i wdrożyliśmy wewnętrzną politykę  bezpieczeństwa danych osobowych, która określa stosowanie odpowiednich  środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą.

2. Polityka zakłada ograniczenie przechowywania danych i przetwarzanie ich w sposób zapewniający odpowiedni i adekwatny poziom zabezpieczeń, w tym ochronę  przed niepowołanym dostępem, przetwarzaniem niezgodnym z prawem, zapewnieniem integralności i poufności danych, a w szczególności przypadkową  utratą  danych, ich zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą  odpowiednich  środków technicznych lub organizacyjnych.

3. Stowarzyszenie kontroluje zgodność przetwarzania z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o  świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą  Polityką  prywatności obowiązują  przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO.

2. Polityka może być bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

3. Administrator zastrzega prawo do zmiany poszczególnych postanowień  Polityki Prywatności bez konieczności uprzedniego informowania o tym. Użytkownik może w każdym czasie zapoznać się z aktualną  wersją Polityki Prywatności dostępną na Stronie Internetowej